Ogłoszenia

Zmi­any w doku­men­tach prac dyplo­mowych

Na stronie inter­ne­towej WIEA dostępne są do wglądu i pobra­nia doku­menty związane z pracą dyplo­mową.

Mate­ri­ały dostępne są pod adresem:
https://​wiea​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​d​z​i​e​k​a​n​a​t​-​m​e​n​u​/​p​r​a​c​e​-​d​y​p​l​o​m​o​w​e​-​i​-​e​g​z​a​m​i​n​-​d​y​p​l​o​m​o​w​y

Deklaracja wyboru języka

Doty­czy stu­den­tów pier­wszego roku studiów I stop­nia, kierunków:
1) Automatyka i robo­t­yka,
2) Biznes elek­tron­iczny,
3) Elek­trotech­nika,
4) Infor­matyka.

Wybór przed­miotów
Język ang­iel­ski I-​IV/​Język niemiecki I-​IV
Prosimy o składanie deklaracji wyboru (zapisy na listy w dziekana­cie) do poniedzi­ałku 12 czer­wca br.
Dodatkowe infor­ma­cje – w dziekancie.

Spotka­nia ze starostami i członkami grup dziekańs­kich

Zapraszamy do udzi­ału w spotka­ni­ach, które odbędą się
STU­DIA STACJONARNE
24 maja br. godz. 11:15 sala 6a A-​2

STU­DIA NIES­TACJONARNE
27 maja br. godz. 11:15 sala 6a A-​2

W cza­sie spotkań będą poruszane kwestie związane m.in. z:
• Reg­u­laminem Studiów i obow­iązkami związanymi z sesją egza­m­i­na­cyjną,
• wymogami związanymi ze składaniem prac dyplo­mowych,
• podzi­ałem na spec­jal­ności i wyborem przedmiotów.

Wybory do Rady Dok­toran­tów

Dok­torancka Komisja Wybor­cza orga­nizuje wybory uzu­peł­ni­a­jące do Rady Dok­toran­tów na naszym Wydziale oraz Rady Insty­tutu Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki. Zgłoszenia kandy­datur będą przyj­mowane do dnia 13.03.2017 r.
Szczegóły w załączniku.
Zachę­camy do zgłasza­nia się oraz akty­wnego uczest­nictwa w wyborach!

Spotkanie z dyplo­man­tami składa­ją­cymi prace dyplo­mowe w lutym 2017 (stu­dia NIES­TACJONARNE)

Zapraszamy do udział w spotka­niu, które odbędzie się 4 lutego br. godz. 11:00 sala 6a A-​2. W cza­sie spotka­nia będą poruszane kwestie związane z kon­trolą pracy w sys­temie anty­pla­gia­towym i ogólnopol­skim repozy­to­rium prac dyplo­mowych.

Spotkanie poprowadzą:
Prodziekan ds. jakości ksz­tałce­nia Anna Pławiak-​Mowna
Kierownik Dziekanatu, mgr Izabela Jasińska

Spotkanie w sprawie składa­nia prac dyplo­mowych w lutym 2017

Spotkanie w sprawie składa­nia prac dyplo­mowych w lutym 2017

Zapraszamy do udział w spotka­niu, które odbędzie się 3 lutego br. godz. 11:00 sala 6a A-​2
W cza­sie spotka­nia będą poruszane kwestie związane z:
• kon­trolą prac dyplo­mowych w sys­temie anty­pla­gia­towym,
• ogólnopol­skim repozy­to­rium prac dyplo­mowych.

Spotkanie jest skierowane do pra­cown­ików Wydzi­ału, w szczegól­ności pro­mo­torów prac dyplo­mowych, których dyplo­manci planują złoże­nie prac dyplo­mowych w lutym br..

Spotkanie poprowadzą:
Prodziekan ds. jakości ksz­tałce­nia Anna Pławiak-​Mowna
Kierownik Dziekanatu, mgr Izabela Jasińska

Spotkanie z dyplo­man­tami, stu­den­tami składa­ją­cymi prace dyplo­mowe w lutym 2017

Spotkanie z dyplo­man­tami, stu­den­tami składa­ją­cymi prace dyplo­mowe w lutym 2017

Zapraszamy do udział w spotka­niu, które odbędzie się
6 lutego br. godz. 10:00 sala 115 A-​2
W cza­sie spotka­nia będą poruszane kwestie związane z:
• wymogami związanymi ze składaniem prac dyplo­mowych,
• rekru­tacją na II stopień studiów,
• kon­trolą pracy w sys­temie anty­pla­gia­towym,
• ogólnopol­skim rejestrem prac dyplo­mowych.

Spotkanie poprowadzą:
Prodziekan ds. jakości ksz­tałce­nia Anna Pławiak-​Mowna
Kierownik Dziekanatu, mgr Izabela Jasińska

Serdecznie zapraszamy do udzi­ału w spotkaniu!

Spotkanie ze starostami grup dziekańs­kich

Na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki zaplanowano spotkanie władz Wydzi­ału ze starostami grup dziekańs­kich (przed­staw­icielami grup).
Stu­dia stacjonarne:
15 listopada br. godz. 11:00 sala 6a A-​2
Stu­dia nies­tacjonarne:
19 listopada br. godz. 12:15 sala 6a A-​2
Pod­czas spotka­nia omówiony zostanie zakres dzi­ałal­ności władz Wydzi­ału, grupy spraw, związane z pod­nosze­niem jakości ksz­tałce­nia oraz wskazanie zostaną aspekty wspól­nych kon­sul­tacji i akty­wnego udzi­ału w życiu Wydzi­ału.
Serdecznie zapraszamy do udzi­ału w spotkaniu!