Ogłoszenia

Spotkanie w sprawie składa­nia prac dyplo­mowych w lutym 2017

Spotkanie w sprawie składa­nia prac dyplo­mowych w lutym 2017

Zapraszamy do udział w spotka­niu, które odbędzie się 3 lutego br. godz. 11:00 sala 6a A-​2
W cza­sie spotka­nia będą poruszane kwestie związane z:
• kon­trolą prac dyplo­mowych w sys­temie anty­pla­gia­towym,
• ogólnopol­skim repozy­to­rium prac dyplo­mowych.

Spotkanie jest skierowane do pra­cown­ików Wydzi­ału, w szczegól­ności pro­mo­torów prac dyplo­mowych, których dyplo­manci planują złoże­nie prac dyplo­mowych w lutym br..

Spotkanie poprowadzą:
Prodziekan ds. jakości ksz­tałce­nia Anna Pławiak-​Mowna
Kierownik Dziekanatu, mgr Izabela Jasińska

Spotkanie z dyplo­man­tami, stu­den­tami składa­ją­cymi prace dyplo­mowe w lutym 2017

Spotkanie z dyplo­man­tami, stu­den­tami składa­ją­cymi prace dyplo­mowe w lutym 2017

Zapraszamy do udział w spotka­niu, które odbędzie się
6 lutego br. godz. 10:00 sala 115 A-​2
W cza­sie spotka­nia będą poruszane kwestie związane z:
• wymogami związanymi ze składaniem prac dyplo­mowych,
• rekru­tacją na II stopień studiów,
• kon­trolą pracy w sys­temie anty­pla­gia­towym,
• ogólnopol­skim rejestrem prac dyplo­mowych.

Spotkanie poprowadzą:
Prodziekan ds. jakości ksz­tałce­nia Anna Pławiak-​Mowna
Kierownik Dziekanatu, mgr Izabela Jasińska

Serdecznie zapraszamy do udzi­ału w spotkaniu!

Spotkanie ze starostami grup dziekańs­kich

Na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki zaplanowano spotkanie władz Wydzi­ału ze starostami grup dziekańs­kich (przed­staw­icielami grup).
Stu­dia stacjonarne:
15 listopada br. godz. 11:00 sala 6a A-​2
Stu­dia nies­tacjonarne:
19 listopada br. godz. 12:15 sala 6a A-​2
Pod­czas spotka­nia omówiony zostanie zakres dzi­ałal­ności władz Wydzi­ału, grupy spraw, związane z pod­nosze­niem jakości ksz­tałce­nia oraz wskazanie zostaną aspekty wspól­nych kon­sul­tacji i akty­wnego udzi­ału w życiu Wydzi­ału.
Serdecznie zapraszamy do udzi­ału w spotkaniu!

Spotkanie z koor­dy­na­torem Uczel­ni­anym Pro­gramu Eras­mus+

Spotkanie z koor­dy­na­torem Uczel­ni­anym Pro­gramu Eras­mus+ doty­czące wyjazdów na stu­dia i prak­tyki za granicą w semes­trze let­nim 2015/​16. Koor­dy­na­tor będzie dostępny dla stu­den­tów w czwartek 8 października 2015r., w godz. 11.0013.30, sala nr 7 budynek WIEA.

Anki­ety (semestr letni 2014/​2015)

Szanowni Stu­denci, ruszają kole­jne edy­cje ankiet:

 • ANKI­ETA OCENY PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA
 • ANKI­ETA OCENY PRZEDMIOTU
 • ANKI­ETA ZAD­OWOLE­NIA Z WARUNKÓW STUDIOWANIA.

Anki­ety doty­czą semes­tru let­niego 2014/​2015 i można je wypełnić od 15.06.2015r do 30.11.2015r.

Raporty z ewalu­acji przed­miotów, oceny prowadzącego i zad­owole­nia z warunków stu­diowa­nia, opra­cow­ane przez Lubuski Ośrodek Badań Społecznych, pub­likowane są na stronie Uczel­ni­anego Sys­temu Zapew­ni­a­nia Jakości Ksz­tałce­nia i stronie Wydzi­ału zakładka „Dziekanat”, a następ­nie zakładka „Jakość kształcenia”.

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Ankiety od 15.06.2015 do 30.11.2015.pdf)Szczegółowe infor­ma­cje[ ]201 kB

Tablica ogłoszeń

Ogłoszenia archi­walne są przekreślone.

Data ogłoszenia Treść
05-​07-​2017

Ostatni w tym semes­trze ter­min dyżuru w sprawie prak­tyk zawodowych to:

06.07.2017 (czwartek) w godz­i­nach 10:3011:30

Tego dnia możliwe będzie już tylko:

 • odbieranie pod­pisanych wcześniej dokumentów,
 • składanie doku­men­tów wyma­ganych do zal­iczenia prak­tyki na pod­stawie wykony­wanej pracy zawodowej.

Nie będę już przyj­mował żad­nych nowych „Skierowań” oraz „Porozumień”.

Infor­ma­cja powyższa jest też na stronie:

http://www.uz.zgora.pl/~agramack

02-​07-​2017

Najbliższy ter­min, kiedy możliwe będzie składanie doku­men­tów doty­czą­cych prak­tyk to:

04.07.2017 (wtorek) w godz­i­nach 17:0018:00

Infor­ma­cja powyższa jest też na stronie:

http://www.uz.zgora.pl/~agramack

27-​06-​2017

Najbliższy ter­min, kiedy możliwe będzie składanie doku­men­tów doty­czą­cych prak­tyk to:

29.06.2017 (czwartek) w godz­i­nach 15:3016:30

Bardzo proszę, aby nie przynosić mi doku­men­tów, które są niekom­plet­nie wypełnione (WSZYS­TKIE wykrop­kowane miejsca muszą być uzu­pełnione). „Porozu­mie­nie” oraz „Skierowanie” MUSZĄ być dostar­c­zone w dwóch kopi­ach. „Oświad­cze­nie o NW” wystar­czy jeden egzemplarz.

Infor­ma­cja powyższa jest też na stronie:

http://www.uz.zgora.pl/~agramack

22-​06-​2017

Najbliższy ter­min, kiedy możliwe będzie składanie doku­men­tów doty­czą­cych prak­tyk to:

25.06.2017 (niedziela), w godz­i­nach 14:0015:00,

26.06.2017 (poniedzi­ałek) w godz­i­nach 15:3016:30

oraz

27.06.2017 (wtorek) w godz­i­nach 16:0017:00

Bardzo proszę, aby nie przynosić mi doku­men­tów, które są niekom­plet­nie wypełnione (WSZYS­TKIE wykrop­kowane miejsca muszą być uzu­pełnione). „Porozu­mie­nie” oraz „Skierowanie” MUSZĄ być dostar­c­zone w dwóch kopi­ach. „Oświad­cze­nie o NW” wystar­czy jeden egzemplarz.

Infor­ma­cja powyższa jest też na stronie:

http://www.uz.zgora.pl/~agramack

16-​06-​2017

Najbliższy ter­min, kiedy możliwe będzie składanie doku­men­tów doty­czą­cych prak­tyk to: 19.06.2017 (poniedzi­ałek), w godzinach

9:0011:00

oraz

18:0019:30.

Bardzo proszę, aby nie przynosić mi doku­men­tów, które są niekom­plet­nie wypełnione (WSZYS­TKIE wykrop­kowane miejsca muszą być uzu­pełnione). „Porozu­mie­nie” oraz „Skierowanie” MUSZĄ być dostar­c­zone w dwóch kopi­ach. „Oświad­cze­nie o NW” wystar­czy jeden egzemplarz.

Proszę NIE przy­chodzić z doku­men­tami w innych ter­mi­nach. Kole­jne ter­miny spotkań podam w poniedzi­ałek 19-​06-​2017.

06-​06-​2017

W dni­ach od 11.06.2017 do 14.06.2017 włącznie będę nieobecny na Uczelni (wyjazd służbowy).

W sprawie składania/​odebrania/​weryfikacji doku­men­tów doty­czą­cych prak­tyk sugeruję w pier­wszej kole­jności kon­takt mailowy: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

09-​02-​2017

Stu­denci, którzy nie pojaw­ili się doty­chczas po wpis z prak­tyk zawodowych mogą go uzyskać 11.02.2017 (sob­ota) w godz­i­nach od 16:00 do 17:00 oraz 13.02.2017 (poniedzi­ałek) w godz­i­nach od 11:00 do 11:45, sala 310 A-​2.

Podane wyżej ter­miny są już abso­lut­nie ostate­czne. Innych ter­minów NIE BĘDĘ JUŻ WYZ­NACZAŁ. Kole­jne wpisy będą możliwe dopiero PO ROZPOCZĘ­CIU NOWEGO SEMES­TRU.

04-​02-​2017

Stu­denci, którzy nie pojaw­ili się doty­chczas po wpis z prak­tyk zawodowych mogą go uzyskać 07.02.2017 (wtorek), w godz­i­nach od 16:30 do 17:30, sala 310 A-​2

Nie jest konieczna oso­bista obec­ność. Indeks możne przynieść ktokol­wiek. Proszę nie przy­chodzić w innych terminach.

02-​02-​2017

Wpisy zal­iczeń z prak­tyk zawodowych: sobota(04.02.2017), w godz­i­nach od 14:45 do 16:00, pokój 310 A-​2.

Nie jest konieczna oso­bista obec­ność. Indeks możne przynieść ktokol­wiek. Proszę nie przy­chodzić w innych terminach.

30-​01-​2017

Wpisy do indeksu (prak­tyki zawodowe): środa (01.02.2017), godz­ina 10:00, pokój 310 A-​2.

Nie jest konieczna oso­bista obec­ność. Indeks możne przynieść ktokolwiek.

21-​11-​2016

Poniżej podaję ter­miny kon­tak­towe. Obow­iązują one do odwołania.

 • czwartki, od godziny 12:00 do godziny 12:45, pokój 215-​A2 lub 310-​A2
 • soboty: zjazdy „WIEA-​NST N” na stu­di­ach nies­tacjonarnych, od godziny 15:20 do godziny 16:10, pokój 215-​A2 lub 310-​A2.

Zale­cam, aby w sprawach pil­nych wcześniej umówić się na spotkanie drogą mailową: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

22-​10-​2016

Do dnia dzisiejszego sporo stu­den­tów nie rozliczyło się jeszcze z odbytej prak­tyki. Bardzo proszę o jak najszyb­sze załatwie­nie tej sprawy (ter­min ostate­czny: 04.11.2016). Po tym ter­minie wszelkie niero­zlic­zone prak­tyki będę zmus­zony trak­tować jako niebyłe. Dla stu­denta będzie to skutkowało tym, że w najbardziej pesymisty­cznej wer­sji będzie musiał odbyć obow­iązkową prak­tykę zawodową jeszcze raz.

27-​06-​2015

Poniżej podaję ter­miny dyżurów na ostatni tydzień czerwca:

środa, czwartek (29.06.2016, 30.06.2016): od godziny 10:00 do godziny 11:00, pokój 310 A-​2

piątek (01.07.2016): od godziny 10:00 do godziny 11:00, pokój 310 A-​2. Tego dnia możliwy będzie TYLKO odbiór pod­pisanych wcześniej doku­men­tów. Nowe doku­menty nie będą już przyjmowane.

26-​06-​2016

Poniżej podaję ter­miny dyżurów na najbliższy tydzień:

poniedzi­ałek (27.06.2016), od godziny 10:00 do godziny 11:00, pokój 310 A-​2

wtorek (28.06.2016), od godziny 9:30 do godziny 11:00, pokój 310 A-​2

UWAGA! Zmi­ana ter­minu dyżuru we wtorek (28.06.2016): będę dostępny od godziny 9:00 do godziny 9:45 oraz od godziny 12:00 do godziny 12:45. Za zmi­anę przepraszam.

Ter­miny dyżurów na pozostałe dni tygod­nia zostaną podane we wtorek (28.06.2016)

Przy­pom­i­nam, że wszelkie for­mal­ności związane z prak­tykami należy załatwić w nieprzekraczal­nym ter­minie do 30.06.2016.

17-​06-​2016

Poniżej podaję ter­miny dyżurów na najbliższy tydzień:

poniedzi­ałek, środa, czwartek (20.06.2016, 22.06.2016, 23.06.2016), od godziny 10:00 do godziny 12:00, pokój 310 A-​2

wtorek (21.06.2016), od godziny 9:00 do godziny 10:00, pokój 310 A-​2

07-​05-​2016

Proszę, aby nie czekać do ostat­niej chwili z for­mal­noś­ci­ami związanymi z prak­tykami zawodowymi. Przy­pom­i­nam, że wszelkie for­mal­ności należy załatwić w nieprzekraczal­nym ter­minie do 30.06.2016. Osoby, które do tego czasu nie złożą wyma­ganych doku­men­tów powinny liczyć się z tym, że będą zmus­zone do odby­cia obow­iązkowej prak­tyki w przyszłym roku, ze wszys­tkimi tego kon­sek­wenc­jami.

Do dnia dzisiejszego zaled­wie kilku stu­den­tów dostar­czyło wszys­tkie wyma­gane doku­menty.

W sprawach pil­nych proszę kon­tak­tować się bezpośred­nio z opiekunem prak­tyk na WIEA (dr inż. Artur Gra­macki) lub za pośred­nictwem jego poczty elek­tron­icznej (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.).

16-​10-​2015

Do dnia dzisiejszego wielu stu­den­tów nie rozliczyło się jeszcze z odbytej prak­tyki. Bardzo proszę o jak najszyb­sze załatwie­nie tej sprawy (ter­min ostate­czny: 15.11.2015). Po tym ter­minie wszelkie niero­zlic­zone prak­tyki będę zmus­zony trak­tować jako niebyłe. Dla stu­denta będzie to skutkowało tym, że w najbardziej pesymisty­cznej wer­sji będzie musiał odbyć obow­iązkową prak­tykę zawodową jeszcze raz.

07-​10-​2015

Proszę zwró­cić uwagę, że pojaw­iła się nowa wer­sja Dzi­en­nika Prak­tyk. Na ostat­niej stronie zna­j­duje się Anki­eta Oceny Prak­tyki. Po zakońc­zonej prak­tyce anki­etę powinien wypełnić przed­staw­iciel Zakładu Pracy. Bardzo proszę, aby w cza­sie wypeł­ni­a­nia Dzi­en­nika zwró­cić uwagę w Zakładzie Pracy na tą anki­etę (aby nie została pominięta).

Stu­denci, którzy zdążyli już przynieść mi wypełnione Dzi­en­niki Prak­tyk bardzo proszę o ponowne udanie się do Zakładów Pracy i poprosze­nie o wypełnie­nie anki­ety. Anki­etę należy wów­czas donieść mi w możli­wie najkrót­szym czasie.

26-​06-​2015 Doku­menty doty­czące prak­tyk można składać:
 • niedziela, 28.06.2015, w godz­i­nach 12:0013:00
 • poniedzi­ałek, 29.06.2015, w godz­i­nach 10:0011:00

We wtorek, 30.06.2015 w godz­i­nach 17:0018:00 (TYLKO PO POŁUD­NIU) będzie można ode­brać doku­menty, które zostaną złożone w niedzielę oraz poniedzi­ałek jak wyżej.

02-​06-​2015 Przy­pom­i­nam, że wszelkie for­mal­ności związane z prak­tykami zawodowymi należy załatwić w nieprzekraczal­nym ter­minie do 30.06.2015. Osoby, które do tego czasu nie złożą wyma­ganych doku­men­tów muszą liczyć się z tym, że będą zmus­zone do odby­cia wyma­ganej prak­tyki w przyszłym roku, ze wszys­tkimi tego kon­sek­wenc­jami.
25-​04-​2015 W najbliższych tygod­ni­ach biuro ds. prak­tyk stu­denc­kich będzie czynne w poniedzi­ałki w godz­i­nach 11:0012:00 oraz w czwartki w godz­i­nach 9:3010:30.
W sprawach pil­nych proszę kon­tak­tować się bezpośred­nio z opiekunem prak­tyk na WEIT (dr inż. Artur Gra­macki) lub za pośred­nictwem jego poczty elek­tron­icznej (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.).
04-​02-​2015 Stu­den­tów ze studiów dzi­en­nych, którzy chcą dostać wpis do karty egza­m­i­na­cyjnej zapraszam 09.02.2015 (poniedzi­ałek) w godz­i­nach 10:0013:00. Nie wymagam oso­bis­tej obec­ności, kartę wraz z indek­sem może przynieść ktokol­wiek. Ważne: przed Sdoko­naniem wpisu muszę mieć też obow­iązkowo wgląd do indeksu.
04-​02-​2015

Stu­den­tów ze studiów zaocznych, którzy chcą dostać wpis do karty egza­m­i­na­cyjnej zapraszam 15.02.2015 (niedziela) w godz­i­nach 9:0011:00. Nie wymagam oso­bis­tej obec­ności, kartę wraz z indek­sem może przynieść ktokol­wiek. Ważne: przed doko­naniem wpisu muszę mieć też obow­iązkowo wgląd do indeksu.

02-​11-​2014

Z uwagi na to, że niemal wszyscy stu­denci rozliczyli się już z odby­tych prak­tyk zawodowych w roku aka­demickim 2013/​2014, biuro ds. prak­tyk stu­denc­kich bedzie nieczynne do odwołania.

W sprawach pil­nych proszę kon­tak­tować się bezpośred­nio z opiekunem prak­tyk na WEIT (dr inż. Artur Gra­macki) lub za pośred­nictwem jego poczty elek­tron­icznej (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.).

02-​10-​2014 Z początkiem nowego roku aka­demick­iego biuro ds. prak­tyk stu­denc­kich będzie czynne w poniedzi­ałki oraz we wtorki w godz­i­nach 11:0012:00.
01-​09-​2014 Dnia 03.09.2014 (środa) biuro ds. prak­tyk stu­denc­kich będzie nieczynne.
14-​08-​2014 Stu­den­tów, którzy mają bardzo pilne sprawy związane ze swoimi prak­tykami zapraszam również w poniedzi­ałek 18-​08-​2014 w godz­i­nach 10:0011:00.
14-​08-​2014 Po prz­er­wie urlopowej biuro ds. prak­tyk stu­denc­kich będzie czynne we wtorki oraz środy w godz­i­nach 10:0011:00.
20-​06-​2014 Nor­mal 0 21 false false false PL X-​NONE X-​NONE MicrosoftInternetExplorer4 Wszelkie sprawy doty­czące prak­tyk stu­denc­kich będzie można załatwiać TYLKO do 15-​07-​2014. Po tym ter­minie będzie to prak­ty­cznie niemożliwe. Stu­den­tów, którzy cią­gle mają tą sprawę nieureg­u­lowaną proszę o niezwlekanie z tym do ostat­niej chwili. Pro­ces załatwia­nia prak­tyki często trwa parę tygodni.
15-​06-​2014 W najbliższych tygod­ni­ach biuro ds. prak­tyk stu­denc­kich będzie czynne we wtorki oraz środy w godz­i­nach 10:3012:00
23-​05-​2014 Dnia 28-​05-​2014 (środa) biuro ds. prak­tyk będzie nieczynne. Zapraszam 27-​05-​2014 (wtorek) w godz­i­nach 10:3012:00.
22-​05-​2014 Pod­czas zjazdu na stu­di­ach nies­tacjonarnych dnia 24-​05-​2014 (sob­ota) biuro ds. prak­tyk stu­denc­kich będzie czynne w godz­i­nach 16:0017:30.
09-​05-​2014 Pod­czas zjazdu na stu­di­ach nies­tacjonarnych dnia 10-​05-​2014 (sob­ota) biuro ds. prak­tyk stu­denc­kich będzie czynne w godz­i­nach 16:0017:30.
19-​04-​2014

Ze względu na zmi­anę osoby pełniącej funkcję Prodziekana ds. Roz­woju (pełni ją obec­nie pan dr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski) bardzo proszę o pobranie aktu­al­nego tek­stu Porozu­mienia.

Stu­denci, którzy mają już pod­pisane porozu­mie­nie przez zakład pracy, muszą je niestety wymienić na aktualne.

14-​04-​2014 W najbliższych tygod­ni­ach biuro ds. prak­tyk stu­denc­kich będzie czynne w środy w godz­i­nach 10:3012:00 oraz w czwartki w godz­i­nach 9:3011:00. oraz we wtorki w godz­i­nach 10:3012:00
06-​04-​2014 W najbliższym tygod­niu biuro ds. prak­tyk stu­denc­kich będzie czynne we wtorek (0804-​2014) w godz­i­nach 9:0011:00 oraz w środę (0904-​2014) w godz­i­nach 11:0012:00.
02-​04-​2014 Spotkanie infor­ma­cyjne doty­czące prak­tyk zawodowych dla stu­den­tów studiów dzi­en­nych.

W dniu 03.04.2014 (czwartek), o godzinie 10:50, w sali 115 A-​2 odbędzie się spotkanie infor­ma­cyjne doty­czące prak­tyk zawodowych.

Spotkanie potrwa ok. 15 minut. Powinni pojawić się na nim stu­denci, którzy w bieżą­cym roku aka­demickim mają obow­iązek odby­cia prak­tyki zawodowej.
26-​02-​2014 Biuro ds. Prak­tyk stu­denc­kich nie ma na razie ustalonych reg­u­larnych godzin pracy. W sprawach pil­nych proszę o kon­takt tele­fon­iczny lub (opcja prefer­owana) na adres mailowy Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

Biuro zacznie być reg­u­larnie czynne na początku kwiet­nia, kiedy to de facto na Wydziale rusza pro­ce­dura orga­ni­zowa­nia prak­tyk zawodowych (odby­wają się one zwykle w okre­sie wakacyjnym).

Anki­ety

Szanowni Stu­denci, ruszają kole­jne edy­cje ankiet:

 • ANKI­ETA OCENY PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA
 • ANKI­ETA OCENY PRZEDMIOTU
 • ANKI­ETA ZAD­OWOLE­NIA Z WARUNKÓW STUDIOWANIA.

Anki­ety doty­czą semes­tru zimowego 2014/​2015 i można je wypełnić do 31.03.2015r.

Raporty z ewalu­acji przed­miotów, oceny prowadzącego i zad­owole­nia z warunków stu­diowa­nia, opra­cow­ane przez Lubuski Ośrodek Badań Społecznych, pub­likowane są na stronie Uczel­ni­anego Sys­temu Zapew­ni­a­nia Jakości Ksz­tałce­nia i stronie Wydzi­ałowej zakładka „studenci”.

Jeżeli stu­denci WEIiT nie wylo­sują tokena na spotka­ni­ach z pra­cown­ikami to mogą to zro­bić w pokoju 13c budynek A-​2 od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach od 8.00 do 15.00. Proszę mieć aktu­alną legi­t­y­mację stu­dencką lub doktorancką.

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Ankiety_31.03.2015.pdf)Szczegółowe infor­ma­cje[ ]84 kB