Ogłoszenia

W związku z ogłos­zonym stanem zagroże­nia epi­demi­o­log­icznego koron­awirusem SARS-​CoV-​2 uprze­jmie infor­mu­jemy, że wszelkie sprawy związane z ksz­tałce­niem w tym składanie podań, stu­denci mogą real­i­zować wysyła­jąc kore­spon­dencje elek­tron­iczną na adres Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript. lub z uży­ciem przesyłek pocz­towych. Pon­adto, od dnia 1 lipca 2020r. w godz­i­nach 8:0014:00 Dziekanat Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ będzie otwarty dla osób, w przy­padku których niemożliwe jest załatwie­nie sprawy drogą elek­tron­iczną lub kore­spon­den­cyjną tj. odbiór dyplomu lub legitymacji.

Przed wiz­ytą w Dziekana­cie Intere­sant zobow­iązany jest umówić się na spotkanie tele­fon­icznie lub wysyła­jąc prośbę na adres Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

  1. Mgr Izabela Jasińska — Kierownik Dziekanatu, tel. 68 328 2217
  2. Mgr Mał­gorzata Szulim — Pra­cownik Dziekanatu, tel. 68 328 7353
  3. Mgr Marta Sza­ńczuk — Pra­cownik Dziekanatu, tel. 68 328 7354
  4. Mgr Katarzyna Sza­jkowska — Pra­cownik Dziekanatu, tel. 683287351
  5. Mgr Aneta Grze­lak — Samodzielny Ref­er­ent ds. Jakości Ksz­tałce­nia, tel. 68 328 7352