Ogłoszenia

Infor­mu­jemy, że na stronie poświę­conej jakości ksz­tałce­nia na Wydziale zostały opub­likowane wyniki badań ewalu­acji prowadzą­cych zajęcia.

Stu­denci oce­niali pra­cown­ików, którzy real­i­zowali zaję­cia w semes­trze let­nim w roku aka­demickim 2018/​2019 oraz w semes­trze zimowym roku aka­demick­iego 2019/​2020, a uśred­niona ocena prowadzącego wyniosła 4,41.