Ogłoszenia

Na stronie www​.wiea​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​d​z​i​e​k​a​n​a​t​-​m​e​n​u​/​p​r​a​c​e​-​d​y​p​l​o​m​o​w​e​-​i​-​e​g​z​a​m​i​n​-​d​y​p​l​o​m​o​w​y​/​119​-​p​r​a​c​a​-​d​y​p​l​o​m​o​w​a zostały opub­likowane infor­ma­cje związane z eta­pami dyplo­mowa­nia w semes­trze let­nim 2019/​2020, między innymi w zakre­sie: składa­nia pracy dyplo­mowej, ubie­ga­nia się i real­iza­cji prze­biegu egza­minu dyplo­mowego w try­bie zdal­nym i trady­cyjnym oraz odbioru dyplomu. Zapraszamy do zapoz­na­nia się materiałem.