Ogłoszenia

W ter­minie do 30 czer­wca br. na adres Dziekanat Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki ul. Prof. Z. Szafrana 2 65516 Zielona Góra należy przesłać lis­tem pole­conym (za potwierdze­niem odbioru) pod­pisany ory­gi­nał karty pracy dyplo­mowej. Dopuszcza się dostar­cze­nie pod­pisanej karty pracy dyplo­mowej do Dziekanatu Wydzi­ału bezpośred­nio przez Pro­mo­tora z zachowaniem wskazanego terminu.

Szczegółowe infor­ma­cje zostały przesłane w wiado­mości e-​mail.