Ogłoszenia

Rozpoczyna się akcja pode­j­mowa­nia tem­atów prac dyplo­mowych przez stu­den­tów grup dziekańs­kich szóstego semes­tru studiów pier­wszego stop­nia oraz pier­wszego semes­tru studiów drugiego stopnia.
Ter­miny przesyła­nia danych dot. pracy dyplo­mowej do dziekanatu WIEA:
1) stu­dia stacjonarne nie później niż do 18.04.2020
2) stu­dia nies­tacjonarne nie później niż do 20.04.2020