Ogłoszenia

Ważne zmi­any doty­czące stype­ndiów w związku z wejś­ciem w życie od 1.10.2019 r. nowych przepisów w zakre­sie świad­czeń dla stu­den­tów oraz dok­toran­tów przyję­tych na stu­dia przed rok­iem 2019/​2020, które wprowadz­iła ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkol­nictwie wyższym i nauce.

1. Osoby, które będą ubie­gały się o stype­ndium soc­jalne na rok aka­demicki 2019/​2020
i ich dochód netto na osobę w rodzinie będzie poniżej 528 zł będą zobow­iązane dostar­czyć infor­ma­cję z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytu­acji dochodowej
i majątkowej swo­jej rodziny.
Pod­stawa prawna: art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkol­nictwie wyższym i nauce — „ Rek­tor albo komisja stype­n­di­alna lub odwoław­cza komisja stype­n­di­alna odmawia przyz­na­nia stype­ndium soc­jal­nego stu­den­towi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyz­nanie stype­ndium soc­jal­nego zaświad­czenia
z ośrodka pomocy społecznej o sytu­acji dochodowej i majątkowej swo­jej i rodziny.„
Z powyższego wynika, że to stu­dent jest obow­iązany dostar­czyć takie zaświad­cze­nie. Obow­iązek ten doty­czy również cud­zoziem­ców.
Na wydanie takiego zaświad­czenia ośrodki pomocy społecznej mają 30 dni od złoże­nia wniosku. Zaświad­cze­nie jest ważne 6 miesięcy — tak więc można już wys­tąpić z takimi wnioskami.

2. W szczegól­nie uza­sad­nionych przy­pad­kach student/​doktorant, któremu przyz­nano stype­ndium soc­jalne może otrzy­mać stype­ndium soc­jalne w zwięk­szonej wysokości. Przyj­muje się za orzecznictwem Sądu Najwyższego, iż szczegól­nie uza­sad­niony przy­padek to taka sytu­acja życiowa osoby lub rodziny, która ponad wszelką wąt­pli­wość, bez konieczności wnikli­wych zabiegów inter­pre­ta­cyjnych ist­niejącego stanu rzeczy, pozwala stwierdzić, że aż tak drasty­czne, tak dotk­liwe w skutkach i tak daleko ingeru­jące w plany życiowe zdarzenia nie należą do zdarzeń codzi­en­nych ani nawet zdarzeń nadzwycza­jnych. Są to zdarzenia okazjon­alne, wyma­ga­jące wielu niefor­tun­nych zbiegów wydarzeń, wykracza­jące poza możli­wości ludzkiej zapo­biegli­wości.

3. Stype­ndium soc­jalne, stype­ndium dla osób niepełnosprawnych, zapo­moga, stype­ndium rek­tora przysługują na stu­di­ach pier­wszego stop­nia, stu­di­ach drugiego stop­nia i jed­no­li­tych stu­di­ach mag­is­ter­s­kich, jed­nak nie dłużej niż przez 6 lat.

Wnioski o stype­n­dia na rok aka­demicki 2019/​2020 przyj­mowane będą od 1 do 15 października 2019 r.


1. Załączniki do regulaminu:
 • wniosek o przyz­nanie stype­ndium soc­jal­nego — załącznik nr 1 *
 • wniosek o przyz­nanie stype­ndium spec­jal­nego dla osób niepełnosprawnych — załącznik nr 2 *
 • wniosek o przyz­nanie stype­ndium rek­tora dla najlep­szych stu­den­tów — załącznik nr 3 *
 • wniosek o przyz­nanie zapo­mogi — załącznik nr 4 *
 • wniosek o przy­wróce­nie ter­minu - załącznik nr 5
 • oświad­cze­nie o niepo­biera­niu świad­czeń pomocy mate­ri­al­nej na więcej niż jed­nym kierunku — załącznik nr 6
 • oświad­cze­nie o nieprowadze­niu wspól­nego gospo­darstwa domowego z żad­nym z rodz­iców — załącznik nr 7 **
 • wykaz niezbęd­nych doku­men­tów do wyliczenia dochodu w rodzinie stu­denta — załącznik nr 8
 • oświad­cze­nie stu­denta ubie­ga­jącego się o przyz­nanie stype­ndium soc­jalne w zwięk­szonej wysokości — załącznik nr 9 **
 • oświad­cze­nie o zaprzes­ta­niu zamieszka­nia w obiek­cie innym niż dom stu­dencki - załącznik nr 10
 • oświad­cze­nie o zmi­anie warunków dojazdu — załącznik nr 11
 • zasady określa­nia punk­tacji za osiąg­nię­cia naukowe, artysty­czne lub wysokie wyniki sportowe we współza­wod­nictwie między­nar­o­dowym lub kra­jowym - załącznik nr 12
2. Doku­menty potwierdza­jące wysokość i źródła dochodu rodziny:
 • oświad­cze­nie członków rodziny rozlicza­ją­cych się na pod­stawie przepisów o zrycza­ł­towanym podatku dochodowym od niek­tórych przy­chodów osią­ganych przez osoby fizy­czne [oświad­cze­nie nr 1] **
 • oświad­cze­nie o źródłach dochodu uzyskanego w roku 2017 [oświad­cze­nie nr 2] **
 • oświad­cze­nie o utracie-​uzyskaniu dochodu [oświad­cze­nie nr 3] **
 • oświad­cze­nie o dochodzie utra­conym [oświad­cze­nie nr 4] **
 • oświad­cze­nie o dochodzie uzyskanym [oświad­cze­nie nr 5] **

* wer­sja elek­tron­iczna dostępna od dnia 1 października 2018 r. na indy­wid­u­al­nym kon­cie w stu­denckim mod­ule www

** oświad­czenia zawarte w elek­tron­icznym for­mu­la­rzu wniosku o przyz­nanie stype­ndium socjalnego