Ogłoszenia

Rozpoczyna się akcja pode­j­mowa­nia tem­atów prac dyplo­mowych przez stu­den­tów grup dziekańs­kich 11 INF-​ND, 11E-​ND, 11 INF-​SD, 11AiR-​SD (aktu­al­nie pier­wszy semestr studiów II stop­nia).
Ter­miny przesyła­nia danych dot. pracy dyplo­mowej do dziekanatu WIEA:
1) grupy 11 INF-​SD, 11AiR-​SD nie później niż do 19.04.2019
2) grupy 11 INF-​ND, 11E-​ND nie później niż do 25.05.2019
Szczegółowe infor­ma­cje zostały przekazane w formie e-​mail oraz zna­j­dują się zakładce Dziekanat → Prace dyplo­mowe (Harmonogram).