Ogłoszenia

UWAGA: deklaracja wyboru spec­jal­ności odbywa się z wyko­rzys­taniem por­talu StudNet!

Deklaracje wyboru spec­jal­ności należy składać od 25-​go marca do dnia 3-​go kwiet­nia 2019 roku (włącznie).
STU­DIA STACJONARNE I stop­nia (aktu­al­nie IV semestr studiów) oraz II stop­nia (aktu­al­nie I semestr studiów)
Zapraszamy stu­den­tów drugiego roku studiów I stop­nia kierunków:
• Automatyka i robo­t­yka,
• Elek­trotech­nika,
• Infor­matyka
oraz stu­den­tów I semes­tru studiów II stop­nia kierunku Infor­matyka do deklarowa­nia wyboru spec­jal­ności.

STU­DIA NIES­TACJONARNE I stop­nia (aktu­al­nie IV semestr studiów) oraz II stop­nia (aktu­al­nie I semestr studiów)
Zapraszamy stu­den­tów drugiego roku studiów I stop­nia kierunków:
• Automatyka i robo­t­yka,
• Elek­trotech­nika,
• Infor­matyka
oraz stu­den­tów I semes­tru studiów II stop­nia:
• Elek­trotech­nika,
• Infor­matyka
• do deklarowa­nia wyboru spec­jal­ności.

Po doko­na­niu pro­cesu podzi­ału na spec­jal­ności zostanie przeprowad­zona akcja związana z wyborem przed­miotów obier­al­nych wg pro­gramów studiów dla mod­ułów specjalności.