Ogłoszenia

Rozpoczyna się akcja pode­j­mowa­nia tem­atów prac dyplo­mowych przez stu­den­tów grup dziekańs­kich 31AiR-​NP, 31E-​NP, 31INF-​NP, 32INF-​NP (aktu­al­nie szósty semestr studiów I stop­nia niestacjonarne).Ter­miny przesyła­nia danych dot. pracy dyplo­mowej do dziekanatu WIEA nie później niż do 27.04.2019.Szczegółowe infor­ma­cje w na stronie WIEA w zakładce Dziekanat → Prace dyplo­mowe (Har­mono­gram) oraz w Dziekana­cie i Insty­tu­tach Wydziału.