Ogłoszenia

Rozpoczyna się akcja pode­j­mowa­nia tem­atów prac dyplo­mowych przez stu­den­tów grup dziekańs­kich 31AiR-​SP, 32AiR-​SP, 31E-​SP, 32E-​SP, 31INF-​SP, 32INF-​SP, 33INF-​SP. Obow­iązu­jące ter­miny: (1) przesyłanie danych dot. pracy dyplo­mowej do dziekanatu WIEA nie później niż do 29.03.2019, (2) pod­pisy­wanie karty pracy dyplo­mowej (po uprzed­nim zatwierdze­niu tem­atów) nie później niż do 31.05.2019.
Szczegółowe infor­ma­cje w dziekana­cie WIEA oraz w zakładce Dziekanat→Prace dyplomowe→Harmonogram.