Ogłoszenia

Infor­mu­jemy, że 1-​go lutego br. rozpoczyna się rejes­tracja elek­tron­iczna na stu­dia II stop­nia (stu­dia stacjonarne i nies­tacjonarne). Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ ofer­uje ksz­tałce­nie w try­bie stacjonarnym i nies­tacjonarnym na kierunk­ach: automatyka i robo­t­yka, elek­trotech­nika oraz infor­matyka.

Szczegółowe infor­ma­cje doty­czące kalen­darza rekru­tacji można znaleźć na stronie
http://​rekru​tacja​.uz​.zgora​.pl/​r​e​k​r​u​t​a​c​j​a​-​n​a​-​s​e​m​-​l​e​t​n​i​-​20182019​/

Infor­ma­cje na temat ksz­tałce­nia na kierunk­ach II stop­nia studiów na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki zna­j­dują się na stronie
https://​www​.wiea​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​e​d​u​k​a​c​j​a​/​m​o​d​u​l​e​-​p​o​s​i​t​i​o​n​s

Zapraszamy do sko­rzys­ta­nia z oferty!