Ogłoszenia

Obow­iązkowe spotkanie nt. wdraża­nia doku­men­towa­nia prze­biegu studiów w formie elek­tron­icznej dla stu­den­tów trybu stacjonarnego wszys­t­kich kierunków real­i­zowanych na WIEA UZ: 2 i 3 roku studiów I stop­nia oraz 2 semes­tru studiów II stop­nia obędzie się 21 LISTOPADA 2018 R. (ŚRODA), o godz. 11:15 w sali H044 A-​10 (budynek Wydzi­ału Mechanicznego).