Ogłoszenia

Obow­iązkowe spotkanie nt. wdraża­nia doku­men­towa­nia prze­biegu studiów w formie elek­tron­icznej dla stu­den­tów trybu nies­tacjonarnego wszys­t­kich kierunków real­i­zowanych
na WIEA UZ: 2 i 3 roku studiów I stop­nia oraz 2 semes­tru studiów II stop­nia obędzie się 18 LISTOPADA 2018 r. (NIEDZIELA), o godz. 9:00 w sali H044 A-​10 (budynek Wydzi­ału Mechanicznego).