Ogłoszenia

Har­mono­gram sesji egza­m­i­na­cyjnej 2019/​2020 semestr letni

Har­mono­gram sesji egza­m­i­na­cyjnej 2019/​2020 semestr letni dla wszys­t­kich kierunków real­i­zowanych na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki. Do pobra­nia skan doku­mentu oraz doku­ment PDF z opcją przeszukiwania.

Pode­j­mowanie tem­atów prac dyplo­mowych przez stu­den­tów VI semes­tru studiów I stop­nia oraz stu­den­tów I semes­tru studiów II stop­nia

Rozpoczyna się akcja pode­j­mowa­nia tem­atów prac dyplo­mowych przez stu­den­tów grup dziekańs­kich szóstego semes­tru studiów pier­wszego stop­nia oraz pier­wszego semes­tru studiów drugiego stopnia.
Ter­miny przesyła­nia danych dot. pracy dyplo­mowej do dziekanatu WIEA:
1) stu­dia stacjonarne nie później niż do 18.04.2020
2) stu­dia nies­tacjonarne nie później niż do 20.04.2020

Pomoc mate­ri­alna dla stu­den­tów

Ważne zmi­any doty­czące stype­ndiów w związku z wejś­ciem w życie od 1.10.2019 r. nowych przepisów w zakre­sie świad­czeń dla stu­den­tów oraz dok­toran­tów przyję­tych na stu­dia przed rok­iem 2019/​2020, które wprowadz­iła ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkol­nictwie wyższym i nauce.

Czy­taj więcej…

Wybór przed­miotów obier­al­nych — semestr letni 2018/​2019

Do 26-​go maja br. trwa akcja deklaracji wyboru przed­miotów obier­al­nych. Wyboru dokonują (z poziomu sys­temu StudNet) stu­denci drugiego roku studiów I stop­nia oraz stu­denci pier­wszego roku studiów II stop­nia. Szczegółowe infor­ma­cje zostały przesłane via e-​mail.
Zapraszamy do składa­nia deklaracji wyboru przedmiotów.

Pode­j­mowanie tem­atów prac dyplo­mowych przez stu­den­tów grup dziekańs­kich 11 INF-​ND, 11E-​ND, 11 INF-​SD, 11AiR-​SD

Rozpoczyna się akcja pode­j­mowa­nia tem­atów prac dyplo­mowych przez stu­den­tów grup dziekańs­kich 11 INF-​ND, 11E-​ND, 11 INF-​SD, 11AiR-​SD (aktu­al­nie pier­wszy semestr studiów II stop­nia).
Ter­miny przesyła­nia danych dot. pracy dyplo­mowej do dziekanatu WIEA:
1) grupy 11 INF-​SD, 11AiR-​SD nie później niż do 19.04.2019
2) grupy 11 INF-​ND, 11E-​ND nie później niż do 25.05.2019
Szczegółowe infor­ma­cje zostały przekazane w formie e-​mail oraz zna­j­dują się zakładce Dziekanat → Prace dyplo­mowe (Harmonogram).

Podział stu­den­tów na spec­jal­ności – semestr letni 2018/​19

UWAGA: deklaracja wyboru spec­jal­ności odbywa się z wyko­rzys­taniem por­talu StudNet!

Deklaracje wyboru spec­jal­ności należy składać od 25-​go marca do dnia 3-​go kwiet­nia 2019 roku (włącznie).
STU­DIA STACJONARNE I stop­nia (aktu­al­nie IV semestr studiów) oraz II stop­nia (aktu­al­nie I semestr studiów)
Zapraszamy stu­den­tów drugiego roku studiów I stop­nia kierunków:
• Automatyka i robo­t­yka,
• Elek­trotech­nika,
• Infor­matyka
oraz stu­den­tów I semes­tru studiów II stop­nia kierunku Infor­matyka do deklarowa­nia wyboru spec­jal­ności.

STU­DIA NIES­TACJONARNE I stop­nia (aktu­al­nie IV semestr studiów) oraz II stop­nia (aktu­al­nie I semestr studiów)
Zapraszamy stu­den­tów drugiego roku studiów I stop­nia kierunków:
• Automatyka i robo­t­yka,
• Elek­trotech­nika,
• Infor­matyka
oraz stu­den­tów I semes­tru studiów II stop­nia:
• Elek­trotech­nika,
• Infor­matyka
• do deklarowa­nia wyboru spec­jal­ności.

Po doko­na­niu pro­cesu podzi­ału na spec­jal­ności zostanie przeprowad­zona akcja związana z wyborem przed­miotów obier­al­nych wg pro­gramów studiów dla mod­ułów specjalności.

Pode­j­mowanie tem­atów prac dyplo­mowych przez stu­den­tów grup dziekańs­kich 31AiR-​NP, 31E-​NP, 31INF-​NP, 32INF-​NP

Rozpoczyna się akcja pode­j­mowa­nia tem­atów prac dyplo­mowych przez stu­den­tów grup dziekańs­kich 31AiR-​NP, 31E-​NP, 31INF-​NP, 32INF-​NP (aktu­al­nie szósty semestr studiów I stop­nia niestacjonarne).Ter­miny przesyła­nia danych dot. pracy dyplo­mowej do dziekanatu WIEA nie później niż do 27.04.2019.Szczegółowe infor­ma­cje w na stronie WIEA w zakładce Dziekanat → Prace dyplo­mowe (Har­mono­gram) oraz w Dziekana­cie i Insty­tu­tach Wydziału.

Pode­j­mowanie tem­atów prac dyplo­mowych przez stu­den­tów grup dziekańs­kich 31AiR-​SP, 32AiR-​SP, 31E-​SP, 32E-​SP, 31INF-​SP, 32INF-​SP, 33INF-​SP

Rozpoczyna się akcja pode­j­mowa­nia tem­atów prac dyplo­mowych przez stu­den­tów grup dziekańs­kich 31AiR-​SP, 32AiR-​SP, 31E-​SP, 32E-​SP, 31INF-​SP, 32INF-​SP, 33INF-​SP. Obow­iązu­jące ter­miny: (1) przesyłanie danych dot. pracy dyplo­mowej do dziekanatu WIEA nie później niż do 29.03.2019, (2) pod­pisy­wanie karty pracy dyplo­mowej (po uprzed­nim zatwierdze­niu tem­atów) nie później niż do 31.05.2019.
Szczegółowe infor­ma­cje w dziekana­cie WIEA oraz w zakładce Dziekanat→Prace dyplomowe→Harmonogram.