Ogłoszenia

Dziekanat nieczynny

Uprze­jmie infor­mu­jemy, że w dni­ach 1017 sierp­nia 2020 roku Dziekanat będzie nieczynny.

Za wszelkie niedo­god­ności z tym związane — przepraszamy.

Załatwianie spraw w Dziekana­cie WIEA

W związku z ogłos­zonym stanem zagroże­nia epi­demi­o­log­icznego koron­awirusem SARS-​CoV-​2 uprze­jmie infor­mu­jemy, że wszelkie sprawy związane z ksz­tałce­niem w tym składanie podań, stu­denci mogą real­i­zować wysyła­jąc kore­spon­dencje elek­tron­iczną na adres Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript. lub z uży­ciem przesyłek pocz­towych. Pon­adto, od dnia 1 lipca 2020r. w godz­i­nach 8:0014:00 Dziekanat Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ będzie otwarty dla osób, w przy­padku których niemożliwe jest załatwie­nie sprawy drogą elek­tron­iczną lub kore­spon­den­cyjną tj. odbiór dyplomu lub legitymacji.

Przed wiz­ytą w Dziekana­cie Intere­sant zobow­iązany jest umówić się na spotkanie tele­fon­icznie lub wysyła­jąc prośbę na adres Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

  1. Mgr Izabela Jasińska — Kierownik Dziekanatu, tel. 68 328 2217
  2. Mgr Mał­gorzata Szulim — Pra­cownik Dziekanatu, tel. 68 328 7353
  3. Mgr Marta Sza­ńczuk — Pra­cownik Dziekanatu, tel. 68 328 7354
  4. Mgr Katarzyna Sza­jkowska — Pra­cownik Dziekanatu, tel. 683287351
  5. Mgr Aneta Grze­lak — Samodzielny Ref­er­ent ds. Jakości Ksz­tałce­nia, tel. 68 328 7352

Wyniki ewalu­acji prowadzą­cych zaję­cia edy­cja 2019/​2020

Infor­mu­jemy, że na stronie poświę­conej jakości ksz­tałce­nia na Wydziale zostały opub­likowane wyniki badań ewalu­acji prowadzą­cych zajęcia.

Stu­denci oce­niali pra­cown­ików, którzy real­i­zowali zaję­cia w semes­trze let­nim w roku aka­demickim 2018/​2019 oraz w semes­trze zimowym roku aka­demick­iego 2019/​2020, a uśred­niona ocena prowadzącego wyniosła 4,41.

Składanie prac dyplo­mowych w Dziekana­cie WIEA w semes­trze let­nim 2019/​2020

Na stronie www​.wiea​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​d​z​i​e​k​a​n​a​t​-​m​e​n​u​/​p​r​a​c​e​-​d​y​p​l​o​m​o​w​e​-​i​-​e​g​z​a​m​i​n​-​d​y​p​l​o​m​o​w​y​/​119​-​p​r​a​c​a​-​d​y​p​l​o​m​o​w​a zostały opub­likowane infor­ma­cje związane z eta­pami dyplo­mowa­nia w semes­trze let­nim 2019/​2020, między innymi w zakre­sie: składa­nia pracy dyplo­mowej, ubie­ga­nia się i real­iza­cji prze­biegu egza­minu dyplo­mowego w try­bie zdal­nym i trady­cyjnym oraz odbioru dyplomu. Zapraszamy do zapoz­na­nia się materiałem.

Składanie kart prac dyplo­mowych w Dziekana­cie Wydzi­ału

W ter­minie do 30 czer­wca br. na adres Dziekanat Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki ul. Prof. Z. Szafrana 2 65516 Zielona Góra należy przesłać lis­tem pole­conym (za potwierdze­niem odbioru) pod­pisany ory­gi­nał karty pracy dyplo­mowej. Dopuszcza się dostar­cze­nie pod­pisanej karty pracy dyplo­mowej do Dziekanatu Wydzi­ału bezpośred­nio przez Pro­mo­tora z zachowaniem wskazanego terminu.

Szczegółowe infor­ma­cje zostały przesłane w wiado­mości e-​mail.

Har­mono­gram sesji egza­m­i­na­cyjnej 2019/​2020 semestr letni

Har­mono­gram sesji egza­m­i­na­cyjnej 2019/​2020 semestr letni dla wszys­t­kich kierunków real­i­zowanych na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki. Do pobra­nia skan doku­mentu oraz doku­ment PDF z opcją przeszukiwania.

Pode­j­mowanie tem­atów prac dyplo­mowych przez stu­den­tów VI semes­tru studiów I stop­nia oraz stu­den­tów I semes­tru studiów II stop­nia

Rozpoczyna się akcja pode­j­mowa­nia tem­atów prac dyplo­mowych przez stu­den­tów grup dziekańs­kich szóstego semes­tru studiów pier­wszego stop­nia oraz pier­wszego semes­tru studiów drugiego stopnia.
Ter­miny przesyła­nia danych dot. pracy dyplo­mowej do dziekanatu WIEA:
1) stu­dia stacjonarne nie później niż do 18.04.2020
2) stu­dia nies­tacjonarne nie później niż do 20.04.2020

Pomoc mate­ri­alna dla stu­den­tów

Ważne zmi­any doty­czące stype­ndiów w związku z wejś­ciem w życie od 1.10.2019 r. nowych przepisów w zakre­sie świad­czeń dla stu­den­tów oraz dok­toran­tów przyję­tych na stu­dia przed rok­iem 2019/​2020, które wprowadz­iła ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkol­nictwie wyższym i nauce.

Czy­taj więcej…