Ogłoszenia

Dziekanat nieczynny

Uprze­jmie infor­mu­jemy, że w dni­ach 0617 sierp­nia 2018 roku Dziekanat będzie nieczynny.

Za wszelkie niedo­god­ności z tym związane — przepraszamy.

Spotkanie ze starostami i przed­staw­icielami grup dziekańs­kich


Na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki zaplanowano spotkanie ze starostami i przed­staw­icielami grup dziekańs­kich.
Stu­dia stacjonarne:
6 czer­wca 2018 godz. 11:15 sala 6a A-​2
Stu­dia nies­tacjonarne:
10 czer­wca 2018 godz. 09:15 sala 6a A-​2

Pod­czas spotka­nia omówioną omówione m.in.:
(1) bieżące sprawy orga­ni­za­cji roku aka­demick­iego 2017/​18,
(2) egza­miny dyplo­mowe — semestr letni 2017/​18,
(3) grupy spraw związane z jakoś­cią ksz­tałce­nia oraz wynikami ewalu­acji,
(4) sprawy orga­ni­za­cyjne na rok 2018/​19.

Spotkanie poprowadzi prodziekan ds. jakości ksz­tałce­nia.
Zapraszamy do udzi­ału w spotkaniu!

Zmi­any w doku­men­tach prac dyplo­mowych

Na stronie inter­ne­towej WIEA dostępne są do wglądu i pobra­nia doku­menty związane z pracą dyplo­mową.

Mate­ri­ały dostępne są pod adresem:
https://​wiea​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​d​z​i​e​k​a​n​a​t​-​m​e​n​u​/​p​r​a​c​e​-​d​y​p​l​o​m​o​w​e​-​i​-​e​g​z​a​m​i​n​-​d​y​p​l​o​m​o​w​y

Dziekanat — godziny obsługi stu­den­tów

Dziekanat czynny w dni­ach poniedzi­ałek — piątek w godz­i­nach 9.00 i 13.00,
W dni zjaz­dowe — sob­ota w godz­i­nach 9.00 13.00.

Deklaracja wyboru języka

Doty­czy stu­den­tów pier­wszego roku studiów I stop­nia, kierunków:
1) Automatyka i robo­t­yka,
2) Biznes elek­tron­iczny,
3) Elek­trotech­nika,
4) Infor­matyka.

Wybór przed­miotów
Język ang­iel­ski I-​IV/​Język niemiecki I-​IV
Prosimy o składanie deklaracji wyboru (zapisy na listy w dziekana­cie) do poniedzi­ałku 12 czer­wca br.
Dodatkowe infor­ma­cje – w dziekancie.

Spotka­nia ze starostami i członkami grup dziekańs­kich

Zapraszamy do udzi­ału w spotka­ni­ach, które odbędą się
STU­DIA STACJONARNE
24 maja br. godz. 11:15 sala 6a A-​2

STU­DIA NIES­TACJONARNE
27 maja br. godz. 11:15 sala 6a A-​2

W cza­sie spotkań będą poruszane kwestie związane m.in. z:
• Reg­u­laminem Studiów i obow­iązkami związanymi z sesją egza­m­i­na­cyjną,
• wymogami związanymi ze składaniem prac dyplo­mowych,
• podzi­ałem na spec­jal­ności i wyborem przedmiotów.

Wybory do Rady Dok­toran­tów

Dok­torancka Komisja Wybor­cza orga­nizuje wybory uzu­peł­ni­a­jące do Rady Dok­toran­tów na naszym Wydziale oraz Rady Insty­tutu Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki. Zgłoszenia kandy­datur będą przyj­mowane do dnia 13.03.2017 r.
Szczegóły w załączniku.
Zachę­camy do zgłasza­nia się oraz akty­wnego uczest­nictwa w wyborach!