Kontakt

mgr Marta Sza­ńczuk

tel.: (68) 328 7354

pokój: 15 A-​2

Zaj­muje się pomocą mate­ri­alną, obron­ami prac dyplo­mowych, zlece­ni­ami na fak­tury oraz zaświad­czeni­ami do banku.