Kontakt

mgr Marta Sza­ńczuk

tel.: (68) 328 7354

pokój: 15 A-​2

Zaj­muje się obron­ami prac dyplo­mowych, zlece­ni­ami na fak­tury oraz zaświad­czeni­ami do banku, obsługa kierunku Biznes elek­tron­iczny — stu­dia stacjonarne i niestacjonarne