Dziekanat

Kierownik Dziekanatu

mgr Izabela Jasińska

tel: (68) 328 7350, (68) 328 2217

pokój: 15 A-​2

e-​mail: dziekanatwiea​.uz​.zgora​.pl

Prowadzi sprawy stu­den­tów studiów stacjonarnych I stop­nia oraz nies­tacjonarne II stop­nia na kierunku Elek­trotech­nika, kierunek Efek­ty­wność Energetyczna

Pra­cownik Dziekanatu

mgr Marta Sza­ńczuk

tel.: (68) 328 7354

pokój: 15 A-​2

Zaj­muje się pomocą mate­ri­alną, obron­ami prac dyplo­mowych, zlece­ni­ami na fak­tury oraz zaświad­czeni­ami do banku.

Pra­cownik Dziekanatu

mgr Mał­gorzata Szulim

tel.: (68) 328 7353

pokój: 15 A-​2

Prowadzi sprawy stu­den­tów studiów stacjonarnych na kierunku Automatyka i Robo­t­yka (stu­dia I i II stop­nia), Biznes Elek­tron­iczny, Elek­tron­ika i Teleko­mu­nikacja, oraz stu­den­tów studiów nies­tacjonarnych na kierunku Automatyka i Robo­t­yka (stu­dia I i II stop­nia), Biznes Elek­tron­iczny, Infor­matyka (stu­dia I stopnia).