Dziekanat

Godziny otwar­cia dziekanatu

W związku z ogłos­zonym stanem zagroże­nia epi­demi­o­log­icznego koron­awirusem SARS-​CoV-​2 uprze­jmie infor­mu­jemy, że wszelkie sprawy związane z ksz­tałce­niem w tym składanie podań, stu­denci mogą real­i­zować wysyła­jąc kore­spon­dencje elek­tron­iczną na adres Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript. lub z uży­ciem przesyłek pocz­towych. Pon­adto, od dnia 1 czer­wca 2020 r. w godz­i­nach 9:0013:00 Dziekanat Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ będzie otwarty dla osób, w przy­padku których niemożliwe jest załatwie­nie sprawy drogą elek­tron­iczną lub kore­spon­den­cyjną tj. odbiór dyplomu lub legitymacji.

Przed wiz­ytą w Dziekana­cie Intere­sant zobow­iązany jest umówić się na spotkanie tele­fon­icznie lub wysyła­jąc prośbę na adres Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

Kierownik Dziekanatu

mgr Izabela Jasińska

tel: (68) 328 2217

pokój: 15 A-​2

e-​mail: dziekanatwiea​.uz​.zgora​.pl

Prowadzi sprawy stu­den­tów studiów stacjonarnych I stop­nia oraz nies­tacjonarne II stop­nia na kierunku Elek­trotech­nika, kierunek Efek­ty­wność Energetyczna

Pra­cownik Dziekanatu

lic. Dorota Jar­mużek

tel: 68 328 73 51

pokój: 15 A-​2

Prowadzi sprawy stu­den­tów studiów stacjonarnych na kierunku Infor­matyka (stu­dia I i II stop­nia) oraz
stu­den­tów studiów nies­tacjonarnych na kierunku Infor­matyka (II stop­nia), Elek­trotech­nika (stu­dia I stopnia).

Pra­cownik Dziekanatu

mgr Mał­gorzata Szulim

tel.: (68) 328 7353

pokój: 15 A-​2

Prowadzi sprawy stu­den­tów studiów stacjonarnych na kierunku Automatyka i Robo­t­yka (stu­dia I i II stop­nia), Biznes Elek­tron­iczny, Elek­tron­ika i Teleko­mu­nikacja, oraz stu­den­tów studiów nies­tacjonarnych na kierunku Automatyka i Robo­t­yka (stu­dia I i II stop­nia), Biznes Elek­tron­iczny, Infor­matyka (stu­dia I stopnia).

Pra­cownik Dziekanatu

mgr Marta Sza­ńczuk

tel.: (68) 328 7354

pokój: 15 A-​2

Zaj­muje się obron­ami prac dyplo­mowych, zlece­ni­ami na fak­tury oraz zaświad­czeni­ami do banku, obsługa kierunku Biznes elek­tron­iczny — stu­dia stacjonarne i niestacjonarne