Zas­tanaw­iasz się, jak marki takie jak Reserved, Smyk, CDP​.pl, Solar, ING Bankujesz-​Zyskujesz stworzyły swoje wielomil­ionowe biz­nesy inter­ne­towe w opar­ciu o e-​commerce? Dwójka doświad­c­zonych Project Man­agerów, pracu­ją­cych dla Divante — lid­era wdrożeń e-​commerce na pol­skim rynku — opowie Wam, jak poprowadzić wdroże­nie od momentu pod­pisa­nia umowy z Klien­tem do szczęśli­wego uru­chomienia pro­duk­cyjnego w dniu startu sklepu. Wiedza i przykłady prosto od prak­tyków — nie może Was tam zabraknąć!