Biuro Karier UZ orga­nizuje nabór prak­tykan­tów na stanowisko Ambasadora/​ki. Poszuku­jemy osób akty­wnych, które chcą zaan­gażować się w dzi­ałal­ność biura, wyko­rzys­tu­jąc własne umiejęt­ności oraz zdobyć nowe doświad­cze­nie w zakre­sie PR i pro­mocji oraz orga­ni­za­cji dużych imprez.

Szczegółowe infor­ma­cje na stronie: www​.bk​.uz​.zgora​.pl