Zapraszamy do uczest­nictwa w szkole­ni­ach Lokalnej Akademii Cisco Insty­tutu Sterowa­nia i Sys­temów Infor­maty­cznych. Ofer­u­jemy Państwu możli­wość zdoby­cia umiejęt­ności z zakresu admin­istrowa­nia sieci­ami kom­put­erowymi w ramach szkoleń Cisco „CCNA” i „CCNP”.

Więcej.